május 30, 2024

Elballagtak a nyolcadikosaink!Sok sikert kívánunk Nekik!

 

Iskolásaink Balázsjárása az óvodában


1956-os megemlékezés az iskolában

A Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Bencés Általános Iskola elsős osztálya

2020. szeptember 1-jei tanévnyitó ünnepségünkön 20 kis elsősnek köthette fel iskolánk nyakkendőjét osztályfőnökük Paszterkóné Angyal Adrienn. A gondjaira bízott 8 kislány és 12 kisfiú is az új fenntartó, a Szent Mór Perjelség útmutatása szerint, de a korábbi években kialakított kétnyelvű képzést folytatva végzi munkáját. Sárai-Szabó Tamás perjel úr köszöntője szívhezszóló volt.  Az új Nemzeti Alaptanterv kötelező óraszám csökkentése miatt az 1. osztályban nincs környezet óra és a heti angol órák  száma is eggyel kevesebb. Reménykedünk, hogy majd így is tudják a korábbi évek szép hagyományát folytatni, vagyis államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával befejezni általános iskolai tanulmányaikat.

A tantestület új tagjai:

·        Pasztekóné Angyal Adrienn tanító

·        Angyal Melinda történelem szakos tanár

·        Nagy Anna angol szakos tanár

·        Czifrik Balázs magyar nyelv és irodalom szakos tanár

·        Bruchner Máté ének tanár

·        Angyal Adrienn fizika szakos tanár

·        Samu Cynthia, Varga Balázs informatika tanár

 

Bencések veszik át az iskolát Lipóton | KISALFÖLD

Az egykori bencés diákok összetartó közössége, látásmódja példa számunkra is – indokolta Giczi Ferencné, a lipóti iskola igazgatója, hogy a Győri Tankerületi Központtól miért kerül át az intézmény fenntartása a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelséghez szeptembertől. Tóth Péter polgármester szerint fontos szempont volt számukra, hogy egyházi fenntartású legyen az intézmény.
 

A 2011-ben Lipóton tagintézményként egy első osztállyal induló iskola életében már az eltelt kilenc év is változások sokaságát hozta. Most újabb mérföldkőhöz érkeztek: szeptembertől egyházi fenntartású lesz az intézmény. A Győri Tankerületi Központtól ugyanis a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség veszi át a tanoda működtetését.

 

Egy évtizede még nem volt iskolájuk

– Tíz éve még nem volt Lipótnak iskolája, és azóta mennyi minden történt! A fenntartóváltással tettük fel az i-re a pontot. Fontos volt számunkra, hogy az egyház vegye át az oktatási intézményünket – emelte ki Tóth Péter lipóti polgármester.

A fenntartóváltás előkészületei tulajdonképpen már egy éve zajlanak. A szülők és a pedagógusok is támogatták a változást, és a győri püspökség is jóváhagyását adta.

– Az iskolaválasztás szabadsága minden szülő számára megadatott. Héderváron a piaristák segítik az oktató-nevelő munkát, nálunk szeptembertől pedig a bencések. Jómagam is vallásosként azon a nézeten vagyok, hogy a papok, pap-tanárok sokat hozzá tudnak tenni a gyermekek neveléséhez. Egyébként hozzánk tizenhat településről érkeznek diákok.

Várhatóan a helyi óvodát is átveszi majd a rend, erre a jövő nevelési évtől lehet számítani.

A térség iskolája kívánt lenni

Giczi Ferencné igazgató szerint az elmúlt években számos változás történt egyébként is az iskola életében. Az épület bővítése, új szárny hozzáépítése, az iskola környezetének parkosítása mellett a teljes nyolc évfolyamra kiterjedt az oktatás-nevelés.

– A kezdeti elképzelések, miszerint a térség iskolája kíván lenni, megvalósult, hiszen a 140 tanuló nagyobbik hányada a környező településekről érkezik. A családias, nyugodt légkör az alacsony osztálylétszámokkal, az odafigyelő pedagógusokkal biztosított. Az intézmény legfőbb vonzereje azonban a nyelvi képzésben rejlik. Eredményessége megkérdőjelezhetetlen, amelynek bizonyítéka, hogy az első ballagó osztály 86 százaléka, az idei végzősök 81 százaléka államilag elismert középfokú írásbeli és szóbeli nyelvvizsga-bizonyítvánnyal fejezte be általános iskolai tanulmányait és folytatja gimnáziumban vagy szakgimnáziumban. Egyértelmű sikertörténet: tanuló-szülő-pedagógus közös munkájának gyümölcse – vélekedett az intézményvezető.

Összetartásuk, látásmódjuk példa

A fenntartóváltásról kifejtette: „Az egykori bencés diákok összetartó közössége, látásmódja példa számunkra is. A változás a kétnyelvű képzést nem módosítja, a hitoktatást felmenő rendszerben vezetjük be, tehát csak a 20 kis elsőst érinti. De a célul kitűzött komplexebb személyiségfejlesztés mindenkire érvényes lesz.”

Az országban a harmadik – Bencés általános iskola Lipóton

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Bencés Általános Iskola

 • címe: 9233 Lipót, Fő tér 2.
 • fenntartó: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség 9022 Győr, Széchenyi tér 8-9.
 • képviselője: Sárai-Szabó Tamás Kelemen atya
 • működtetője: Lipót Község Önkormányzata
 • iskola típusa: általános iskola 1-8. évfolyammal
 • képzése: kétnyelvű képzés
 • iskola telefonszáma: 06-96-704-318,  06-30-5625063
 • facebook oldala: Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Bencés Általános Iskola, Lipót 
 • e-mail címe: iskola.lipot@gmail.com
 • tagintézmény-vezető: Giczi Ferencné
 • tanulói létszáma: 142 fő (2020/2021-as tanév)

A térség iskoláinak oktatási kínálatában ez a kétnyelvű képzési forma korábban nem szerepelt, a meglévő hiány, valamint a szülők igénye motiválta a létrehozókat, hogy az angol nyelvet magasabb óraszámban és új keretek között oktassák.

2011/2012-es tanévtől – 1. évfolyamtól – felmenőrendszerben „kiépülve”– működik a magyar-angol két tanítási nyelvű képzés.

Ennek a képzési formának a bevezetésével helyben oktathatók a lipóti gyerekek ill. vonzó más települések lakói számára is. Az eredeti szándék, miszerint a környék iskolája kíván lenni, mára megvalósult.

 

Miben más ez a program?

 • A nyelvtanulás már kisgyermekkorban elkezdődik – a gyermek az anyanyelvi fejlődés fázisait járja végig.
 • Kialakul a spontán beszédbátorság – spontán beszéd.
 • A nyelvtan és az olvasás-írás tanítását megelőzi a beszéd, illetve a beszédértés tanítása.
 • Idegen nyelvű-anyanyelvi lektor is foglalkozik a tanulókkal.
 • Bizonyos tantárgyakat idegen nyelven tanul, melynek során heti 9-10 órában találkozik a célnyelvvel, ezáltal gondolkodása rugalmasabb lesz, újfajta tanulási stratégiákat sajátít el, szókincse sokkal nagyobb lesz az átlag nyelvtanulónál, s a nyelvvel való intenzív találkozásnak köszönhetően a kiejtése, nyelvi viselkedése autentikusabbá, a nyelvi struktúrák és kifejezések ismerete megbízhatóbbá válik.
 • Szabadidős programok szervezése során találkozhat angol anyanyelvűekkel az iskolán belül is.
 • E-mailen, táborokban és cserekapcsolatokon keresztül személyes élménnyé teheti nyelvismeretét.
 • Pályázatokon való részvétel során külföldi tanulókkal találkozhat.
 • Egyéb pályázatokon, versenyeken összemérheti tudását más iskolák tanulóival.

Mit jelent ez a képzés a szülő számára?

 • Az intézmény keretei között a szorgalmi időben folyó két tanítási nyelvű képzés ingyenes.
 • Az angol nyelven tanított tantárgyak tankönyvei nem ingyenesek.
 •  

A szülő által anyagilag is támogatott programok:

– Az iskola megszervezi az 1 évfolyamon kezdő tanulók számára a nyári „táborozási” lehetőséget, ahol angol anyanyelvű tanárral vagy tanítást segítő diákkal, ill. nyelvszakos tanár vezetésével biztosítja a nyelvgyakorlást.

– A későbbiekben a szorgalmi/szüneti idő alatt, amennyiben a szülő igényli és anyagilag fedezi gyermeke angol nyelvterületre történő utazását, akkor az iskola megszervezi a programot.

Szükséges azonban hangsúlyozni az alábbiakat:

 • A program kétnyelvű, tehát az angol mellett az anyanyelv tanulása, fejlesztése és magas szintű művelése ugyanolyan fontos feladat.
 • Az idegen nyelv nem szorítja ki az anyanyelvet, nem annak ellenében, hanem az anyanyelvvel teljes összhangban hoz létre kiegyensúlyozott személyiséget.

Az iskola képzési rendszerébe az alábbi angol nyelvű tantárgyak tartoznak:

 

 • civilizáció: több kultúra megismertetésével a gyerekek nem távolodnak el saját kultúrájuktól, éppen ellenkezőleg, reagálnak az idegen kultúrákra. Nyitottak, állandóan hasonlóságokat, különbségeket keresnek saját és mások kultúrájában, nyelvében.
 • ének-zene: a gyerekeknek igényük van arra, hogy egy másik ország nyelvét, kultúráját, szokásait megismerjék, így annak művészetét, költészetét vagy zenéjét hatékonyabban magukba szívhassák, elsajátíthassák.
 • rajz, technika: a tanulókat formáló értékek közvetítése történik meg, amely a gyerekeket elkísérhetik egész életükön át. Fontos, hogy munkájukban megjelenjen az igény.
 • környezetismeret/természetismeret: egy komplex tantárgy, melynek fontos szerepe van a természettudományos gondolkodásmód megalapozásában. Gazdag módszertani kultúrával, a tanuló egész személyiségét mozgósítva a természet szeretetére, megismerésére és a környezetben észlelhető természet-társadalom kapcsolat problémáinak elemzésére, megoldására vagy a megoldásban való részvételre ösztönöz.
 • földrajz: középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a planetológiai tudást.
 • biológia: kiemelt hangsúlyt kap a testi-lelki egészség, az énkép és önismeret, a hon- és népismeret, a környezeti nevelés, valamint az információs és kommunikációs kultúra fejlesztési feladatainak megvalósítása. A biológiai rendszerek szabályozó folyamatainak ismeretei segítik az összefüggések, kölcsön-hatások, törvényszerűségek felismerését, tudatosulását. Ezáltal formálódik a tanulók ökológiai szemlélete, fejlődik természettudományos gondolkodása

 

A kéttannyelvű iskola előnyei-ahogy mi látjuk!

 • Itt biztosan meg fog tanulni angolul.
 • Élő kapcsolata lesz az angol nyelvvel, tehát nem csak az igeidőket, meg a nyelvtani szabályokat fogja bemagolni, hanem igenis használni fogja a nyelvet, napi szinten.
 • Jó kiejtése lesz, köszönhetően az anyanyelvi tanár jelenlétének.
 • Olyan gyerekek társaságában lesz nap, mint nap, akik szeretnek tanulni. Ez talán egy kicsit túlzás, viszont az angol nyelvet minden két tannyelvű iskolába járó gyerek szereti. Ezek a gyerekek kíváncsiak, nyitottak a világ történéseire, egyszóval szeretnek tanulni.
 • Az ilyen iskolába kevesebb olyan gyerek jár, akiknek a családjában nem érték a tanulás, a tudás. Mivel a csoport tényleg szeretne tanulni, sokkal jobb eredmény érhető el velük, mint ahol az óra fele a fegyelmezéssel megy el.
 • A gyerek megismer egy másfajta gondolkodásmódot, más kultúrát. Nyitottabb lesz a világra, könnyebben tud majd alkalmazkodni egy multikulturális környezethez, mint aki csak magyarul beszélő, egynyelvű környezetben nő fel.
 • Könnyebben illeszkedik be egy külföldi iskolába, hiszen már itthon megtapasztalta, milyen kézzel-lábbal, gesztusokkal, pár szóval megértetni magát az anyanyelvi tanárral. Nem stresszel azon, hogy nem érti tökéletesen, amit neki mondanak, hiszen képes a szövegkörnyezet alapján megfejteni a szavak körülbelüli jelentését.
 • Ha mind a gyerek, mind a szülő komolyan veszi a nyelvtanulást, az általános iskolát középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal zárhatja a gyerek. Ha kéttannyelvű középiskolában tanul tovább (másik nyelvből), 18 éves korára két középfokú nyelvvizsgája lehet. Ha ezután főiskolán, egyetemen továbbtanul, a két nyelvvizsgával biztosan el tud majd helyezkedni, akár Magyarországon, akár külföldön.
 • Ha megnézzük, mennyit kell fizetni egy nyelviskolában, vagy egy magántanárnak, amíg a nyelvtanuló a középfokú nyelvvizsgáig eljut – sok százezres, ha nem milliós nagyságrendről van szó. A kéttannyelvű iskolában mindez megspórolható, a nyelvvizsgához szükséges tudás ingyen és bérmentve megszerezhető.

Nem lenne teljes a kép, ha kihagynánk a negatívumokat, hiszen mint mindennek, a kéttannyelvű iskoláknak is vannak árnyoldalai.

A kéttannyelvű iskola hátrányai

 • Sokat kell tanulni. Ez nem úgy működik, hogy első osztály elején bejön a csak magyarul tudó gyereket, aztán nyolcadik végén kijön a kapun, tökéletes angol nyelvtudással a tarsolyában. Tanulni kell, nem keveset, különben a lemorzsolódók táborát fogja gyarapítani.
 • Az előző pontból következik, hogy a szülő nem dőlhet hátra. Amíg kicsi a gyerek, és nem megy az önálló nyelvtanulás, napi szinten kell segíteni, kikérdezni, ellenőrizni. Ha a szülő (vagy nagyszülő, esetleg nagyobb testvér) nem segít, a gyerek magára marad. A tananyag pedig akkora, hogy abban garantáltan lesz olyan rész, ami nem megy olyan fényesen.  Érdemes átgondolni, hogy van-e a családban olyasvalaki, aki együtt tud tanulni a gyerekkel, hetente többször is, éveken át.
 • Nagyon kevés szabadidő marad. A kéttannyelvű iskolába járó alsós gyerekeknek 28-29 tanórájuk van egy héten, amiből heti 5 nyelvóra.  Konkrétan ez azt jelenti, hogy előfordul 7-8. óra is, amikor a kisgyereknek ugyanúgy figyelnie kell, és a szabályokat betartania, mint reggel 8 órakor, amikor frissen beül az iskolapadba. Délután 4-kor, amikor kijön az iskolából, előfordul, hogy nincs kész az összes leckéje, mert annyi a tanulnivaló, hogy nem lett kész a tanuláson. Ilyenkor estefele még házit   kell készíteni, készülni kell másnapra a nyűgös, fáradt gyerekkel, és esetleg a sportolást is ezekbe a délutáni órákba kell belesűríteni. Nem egyszerű, sem a szülőnek, sem a gyereknek.
 • Néha olyan dolgokat kell megtanulni, ami kifejezetten szaknyelvhez tartozik. A negyedik osztályosok angolul tanulják a természetismeretet, és vannak a tankönyvükben érdekes dolgok. Olyan szavak, mint a potroh, poszméh, ebihal, úszóhártyás láb, ízeltláb. Hiába tud valaki angolul, biztosan lesz olyan szó a gyereke tankönyvében, amiről még hírből sem hallott.
 • Nem úgy van az, mint a szülők gyerekkorában, amikor volt napi 4-5 óra, aztán mehetett haza a gyerek, szabadon játszani. Játékra hét közben alig marad idő, nagy a hajtás, különösen, ha a kéttannyelvű iskola mellett még aktívan sportol, vagy zenél is a gyerek.

Érdemes-e tehát kéttannyelvű iskolába íratni a gyereket?

A válasz egyértelműen: igen!

SIKEREK AZ ISKOLÁBAN!!!!!!

 1. OSZTÁLYOSOK ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI:
6. OSZTÁLYOK   2017 2018 2019
ANGOL NYELV        
%-os adat Lipót 97% 84% 95%
         
SZÖVEGÉRTÉS kis községek ált. i. 1408 1418 1430
pontok átlaga községi ált. i. 1434 1429 1439
  országos 1503 1492 1499
  Lipót 1597 1589 1565
         
MATEMATIKA kis községek ált. i. 1430 1434 1441
  községi ált. i. 1442 1446 1450
  országos 1497 1499 1495
  Lipót 1690 1567 1585
 1. májusában Az iskola életében elsőként elballagott 8. osztály 15 tanulójából 13-an megszerezték a Corvinus államilag elismert középfokú nyelvvizsga B2 (egynyelvű írásbeli és szóbeli) bizonyítványt. Hatalmas eredmény, amit az iskolában tanulással értek el.