május 22, 2024

Töklámpás kiállítás az óvodában 2022.

Iskolásaink Balázsjárása az óvodában

Tök jó hét az óvodában!

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Szigetköz a Nagy-Duna és Mosoni-Duna által közre zárt terület a Kisalföldön, mely két területet foglal magába: a Duna hullámterének keleti felét és a Mosoni-Duna hullámterét Győrig,  itt  található a mi kis falunk Lipót.
Egykor a Szigetközt a Nagy-Duna élő és holt ágai és kisebb-nagyobb vízfolyások szőtték át, azonban mai képét a múlt század végén történt folyószabályozás alakította ki. Az így kialakult és máig megmaradt hajdani vízi világ maradványa sajátos és rendkívül gazdag növény- és állattársulások élettere.

“Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre.”

Az lipóti óvoda Szigetköz szívében található. 2015-ben nagyszabású átalakítás vette kezdetét az intézményben. Óvodánk ezáltal korszerűsödött. 2 óvónő, 1 dajka néni  gondozza és neveli az 1 vegyes csoportba járó gyermekeket.  A gyermekek óvodában elöltött idejét úgy igyekszünk megszervezni és megtervezni, hogy mindig érezze a számára legfontosabbat: az érzelmi biztonságot, melynek biztosítéka az óvónő és a dajka elfogadó, gondoskodó, segítő személye, a szeretetteljes légkör kialakítása. A világos, tágas csoportszobákban a mindennapi tevékenységek keretein belül mesélés verselés, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás és a külső világ tevékeny megismerése (környezet – matematika alapú) valamint mozgás, foglalkozásokat szervezünk. Nevelésünk során biztosítjuk a lehetőséget az ép és sajátos nevelési igényű gyermekek természetes együttnevelésre. Az óvodai nevelés a családi nevelést egészíti ki, ezért nagy hangsúlyt fektetünk óvodánk nyitottságára. Ezt szolgálja a rendszeres betekintés lehetősége mindennapjaikba, a nevelési problémák, gondok közös megbeszélése, megoldások keresése. A jeles napok megünneplése, a Mihály –napi hagyományok Tök jó nap, az Adventi vásár, az Egészség – hét, a Családi nap, Farsang , Anyák napja Nyuszi hét, Gyermek-hét,  a nagycsoportosok számára kirándulások, színház látogatások szervezése színesítik hétköznapjainkat. A napi tevékenységeink közé beépítettük  az angol nyelv játékos oktatását. Rendszeres kapcsolatot tartunk a Magyar – Angol Két tanítási nyelvű Általános Iskolával, utóbbiban a nagycsoportos gyerekek korosztályuknak megfelelő foglalkozáson vesznek részt. A gyermekek számára szükség szerint biztosítjuk külső szakemberek, logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus segítségét.

Olyan óvodáról álmodunk, amiben a szigetközi gyermekek vidáman tölthetik napjaikat, a szülők nyugodtan dolgozhatnak, mert gyermekeiket biztonságban tudják. Esztétikus, családias légkört szeretnénk, ahol egészségesen fejlődnek a gyermekek, kellemes hangulatban telnek a napok, melyekre felnőttként is szívesen emlékeznek majd vissza. A nemzeti identitástudat, a hazaszeretet kialakítás, keresztény kulturális értékek átadása, a szülőföldünkhöz, a családhoz való kötődés erősítése és célok.

Szeretetteljes, befogadó közösségünk, biztonságos óvó-védő környezetünk, szakmailag kompetens, empatikus nevelőink készítik fel gyermekeinket az életre, a következő életszakaszba történő átlépésre, főként szabad játékon, mozgáson, és a külső világ tevékeny megismerésén keresztül. Pedagógiai folyamatokban előtérbe helyezzük a környezettudatosságra, az egészséges életmódra nevelést, a hagyományőrzést, a nemzeti kulturális értékek tiszteletét és a differenciálást, a maga sajátos eszközeivel. Tiszteletben tartjuk a szülők nevelési elveit, attitűdjét, tudjuk, hogy a gyermekek nevelésének elsődleges színtere az otthon, a család. Mi ezt kiegészítve, sokszínű, óvodai életet szeretnénk, aminek központjában a gyermek, az életkori sajátosságok és a gyermeki személyiség állnak. Olyan óvoda szeretnénk lenni, ahol a másságot értéknek tekintjük, nevelésüket kihívásnak, a hátrányt kompenzációs feladatnak, kiemeljük a tehetséget, mindezt persze láthatatlanul, hogy a többi gyermek számára ez természetesnek tűnjön. A gyermekek fejlődéséhez, nevelő munkánk eredményességének eléréséhez szükséges feltételeket az óvodapedagógia tevékenységrendszerén keresztül, a szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételek biztosításával szeretnénk biztosítani. Gyermekközpontúan, játékosan, a gyermeki személyiség teljes kibontakozatását támogatva dolgozunk.

A gyermekek, a szülők elégedettségét mérve, érdekeit figyelembe véve alakítjuk az óvodai életet, melyhez a dolgozók gyermekszeretete, az értékek megbecsülése párosul.

Hegyiné Varga Eszter

Tag-Intézményvezető