• upload/20157291135401.jpg
 • upload/20157291134402.jpg
 • upload/20157291133403.jpg
 • upload/20157291132504.jpg
 • upload/20157291131205.jpg
 • upload/20157291125406.jpg
 • upload/20157291122608.jpg
Turistáknak Helyi lakosoknak

Iskolánk képzése

A két tanítási nyelvű rendszer

Iskolánk tanulóit a magyar – angol két tanítási nyelvű speciális tanterv szerint oktatjuk. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az idegen nyelvet, hanem a pedagógiai programunkban meghatározott tantárgyak egy részét is angolul tanítjuk. Célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, képessé tegye őket az idegen nyelvű információk feldolgozására, nyelvtudásuk aktív használatára.
A gyerekek a heti 5 angolórán kívül minden évfolyamon 3 tantárgyat tanulnak angol nyelven. Alsó tagozaton ének, rajz, technika és testnevelés, felső tagozaton célnyelvi civilizáció, történelem, földrajz.
A program lényege a gyerekek motiválása, megnyerése a nyelvtanulás számára. Az angolul oktatott tantárgyak kiválasztásakor a tanulók életkori sajátosságait és nyelvi szintjét tartottuk szem előtt. A korai szakaszban az angol nyelv és a tantárgyak célnyelven történő tanulása egyidejűleg kezdődik. A kicsik az első évfolyamon még nem tanulnak angolul írni és olvasni, a nyelv oktatása szóbeli és vizuális eszközökre támaszkodik. A készségtárgyak (rajz, ének, testnevelés) vonzó tevékenységekkel párosulnak: játékok, dalok, mondókák, mesék, rajzok, szerepjátékok és szituációk segítik a nyelvtanulást.
A nyelvtudás szintjének emelkedésével lehetővé válik új tantárgyak bevezetése, a nyelvi kifejezőkészség együtt fejleszthető a tantárgyi tartalommal. A későbbiekben egyenletesebb a négy készség (beszédértés, beszéd, olvasás- és íráskészség) használata, a diákok kommunikációja oldottabb, megtanulják gondolataikat, véleményüket idegen nyelven kifejezni szóban és írásban egyaránt.
Megvalósul a tantárgyak közötti koncentráció, az új információk és témák sokasága által a környezetismeret, művészettörténet, történelem és az angol kultúra oktatásának bevezetésével jelentősen gyarapszik a tanulók szókincse. A nyolcadik év végére a diákok nyelvtudása eléri a középfokú szintet, így többségük sikeresen leteszi a nyelvvizsgát. A két tanítási nyelvű program segít abban is, hogy tanulóink elsajátítsák a különféle nyelvtanulási technikákat, megismerjék saját tanulási stílusukat, így könnyebbé válik más idegen nyelvek tanulása.


A képzés hatékonysága, eredményessége:


 • A két tanítási nyelvű oktatás a magyar közoktatás utóbbi évtizedeinek egyik legsikeresebb pedagógiai innovációja, nemzetközileg elismert modellteremtő eleme, amelyet a benne részt vevő iskolák pedagógusainak áldozatos munkája; tanterv-, tankönyv- és tananyagkészítő igyekezete, folyamatos önképzése és együttműködése hozott létre, tart fenn, és teremt újjá. A külföldi szakmai közvélemény szemében tehát igazi hungarikum.
 • A tanulók nyitottabbak a multikulturális értékek elismerésére, a toleranciára.
 • Az intenzív nyelvoktatás legjobban e keretek között valósul meg.
 • Könnyebbé válik további idegen nyelvek megtanulása.
 • A tudományok szaknyelvével korán megismerkedő diák könnyebben teremthet szakmai kapcsolatokat, és szélesebb körben szerezhet információt.
 • Tudatosabbá válik az anyanyelv tisztelete, ismerete és használata.
 • A rendkívül magas színvonalú nemzetközi érettségi program (IB) is a két tanítási nyelvű rendszerre épülve indulhatott el Magyarországon.
 • A két tanítási nyelvű oktatás nemcsak magas szintű nyelvtudást, a felsőoktatásban való részvételhez és a munkaerőpiacon való sikeres megjelenéshez elegendő szakmai muníciót, az élethosszig való tanuláshoz szükséges módszertani hátteret nyújt diákjainak, de – mint azt a benne résztvevő tanulók családi hátterének ismeretében kijelenthetjük – a legjobb értelemben vett esélyegyenlőség megvalósulását is elősegíti.
 • E tanulóknak nincs szükségük magántanárra a nyelvtanuláshoz!

Pályázati aloldalak