• upload/20157291135401.jpg
  • upload/20157291134402.jpg
  • upload/20157291133403.jpg
  • upload/20157291132504.jpg
  • upload/20157291131205.jpg
  • upload/20157291125406.jpg
  • upload/20157291124207.jpg
  • upload/20157291122608.jpg
Turistáknak Helyi lakosoknak

Plébániahivatal

LIPÓT a legrégebbi szigetközi községek egyike. A Duna árvizei miatt háromszor is változtatta helyét. Először a Falusziget-dűlőt, majd a Macska-szigetet, végül a mai helyet vélték biztonságosnak. Minden áttelepülésnél új templom is épült.

A mostani templomról az 1812-es canonica visitatio (kánoni látogatás) megjegyzi: „Szent Kelemen pápa és vértanú tiszteletére szenteltetett 1777-ben méltóságos Vitzay Mihály, Lós és Hédervár örökös gróf ura, császár és király őfelségének kamarása építtette. Kegyura a méltóságos Vitzay család.” A kegyuraság később, amikor a Vitzay-Héderváry család kihalt, a(z) újonnan alapított Khuen-Héderváry grófi családra szállott.

Az oltárkép Római Szent Kelemen megdicsőülését (apotheosis) ábrázolja. Vannak, akik Anton Maulbertschnek (a 150 éves török iga alól felszabadult Magyar Királyság egyik legrangosabb festőművészének) tulajdonítják. Vagy tőle, vagy tanítványától való. A kép több alakos, de  kiemelkedik a főalak, aki pompás, papi ruhában van. Egy felhőoszlopon, mint valami trónuson, angyalok emelik a magasba. Ő maga is fölfelé néz és kitárt karjaival mintha a mindenséget akarná magához ölelni.

Fölötte fénykoszorús bárány áll. Az angyalok hozzá emelik Kelement. A bárány a lábával a földet kaparja és ennek nyomán víz fakad, mely alácsordul a mélység felé. (Ez utal Szent Kelemen vértanúságára, aki 92-101 között volt római pápa és akit Trajanus római császár Kherszon szigetére, a mai Krím-félszigetre száműzött, hogy az ottani márványbányában rabszolgaként dolgozzon. Itt a száműzöttek legnagyobb kínját a vízhiány okozta. Kelemen egy látomásban kapta Istentől a sugallatot, hol kell víz után ásni. Ezt a helyet jelzi a lábával földet kaparó bárány…) A bárány persze lehet maga Krisztus is, akit Keresztelő János az Isten Bárányának mondott, és aki magát az  élő vizek forrásának nevezte.

A kép alsó részében két angyal a pápai tiarát (hármas korona) tartja. Látható a hármas kereszt is, ami egyértelművé teszi, hogy ez a szent nem lehet más, csak a római pápa.

Legalul pedig, felhőktől itt-ott takarva egy kasza látható. A művészet nyelvén ez az időt jelzi. Jelzi a múlandóságot. A szenvedését és azt is, hogy minden földi dicsőség mulandó, még a pápáké is.  (A középkorban ezért vezették be azt a szokást, hogy a  pápakoronázáskor az udvarmester háromszor gyújtott meg kenderkóccsomót és az égő csomót  a magasba dobva kiáltotta: Beatissime Pater, sic transit gloria mundi! Magyarul: Szentatya, így múlik el a világi dicsőség!) Kelemené is elmúlt: a tengerbe fojtották.

A kép jobb sarkában templom látható, amelyet víz vesz körül. A templom jelentheti az egyházat, a víz a könnyen támadó veszélyt. A templom jelentheti a lipóti templomot is, melyet a Duna áradó vize fenyeget. Körmeneti zászlót emelnek a magasba és a körmeneten résztvevők Kelemenre emelik tekintetüket. Tőle várnak közbenjáró segítséget…

Lipton a papi szolgálatot a hédervári plébániáról látták el, annak filiája volt. Boldog emlékű Mindszenty József hercegprímás úr kívánta, hogy 1948-tól  Kristóf István hédervári káplán Lipóton lakjon. Ő 1975-ig szolgált. Az itteni temetőben nyugszik. Őt követte a méltán híres Dr. Erdős Mátyás, a kiválóan képzett, nagytudású és nagyhatású lelkipásztor, majd Vodnák József, Tóth József és a jelenlegi lelkipásztor, Németh László jöttek.

A plébániahivatal: 9233 Lipót, Fő u. 34. sz. alatt található. Telefonszáma: 96/720-011. Mivel a lelkipásztor itt lakik, a helybeliek elérhetik minden szerdán és szombaton. Általában hétfőn is elérhető, de ennek a napnak „szabad” jellegét az elődök nyomán meghagytuk.

A plébániai képviselő testület tagjai: Angyal László, Ásványi Imre, Ásványi Vilmos, Bangha József, Dr. Bertalan István, Hegyi István (világi elnök), Hegyi Mihály, Hegyi Tamás, Kiss Károly, Sáling Györgyné, Tóth József Péter polgármester. Kánoni megbízásukat a Megyéspüspök Úr öt évre adja meg. Legújabb törekvése az Egyházmegyei Hivatalnak, hogy idén minden képviselő testület mandátuma lejár, illetve megújítják a 70. életév alattiakét további 5 évre.

A minisztránsok alkalom adtán szép számmal állnak az oltár közelében, de érződik rajtuk az „ad hoc”=ideiglenesség jellege. Szolgálatuk nagyon fontos lenne köznapokon, esketéseken, keresztelőkön és temetéseken is. Ez még megszervezendő! Ugyanígy várat magára a felolvasás megtisztelő szerepének vállalása is a közösség tagjai részéről.